Text Box: SURAT INFORMASAUN 10 Fevereiru 2002
Husi Gabineti Imprensa UNTAET nian
 

 

 

LIA LOS NO REKONSILIASAUN

 

Komisaun hodi simu ema, lia los no rekonsiliasaun iha Timor Leste, harii los ona iha Timor Leste.Komisáriu Nasional nain hitu maka halo ona juramentu iha Administrador Transzisaun Sergio Vieira de Mello nia oin hodi simu pose iha loron 21 fulan Janeiru tinan 2002.Semana hirak tuir mai, sira sei hili Komisáriu Rejional nain 25-30 atu harii sekretaria rejional to’o neen iha Timor Leste nia laran.

·        Tuir prosesu konsulta publiku iha distritu 13 nia laran iha Timor Leste, no mos refujiadu sira iha Timor Osidental maka hili komisáriu nasional sira ne’e.Publiku hatama surat nomeasaun atus tolu resin ba iha Painel atu hodi hili Komisáriu Nasional no Rejional sira.            

·        Tuir regulamentu aprovadu husi Konsellu Nasional iha fulan Junhu tinan 2001, Komisaun ne’e, autoridade independente ida, ne’ebe hakarak deit hetan fin rua rekonsiliasaun no justisa. Sei hala’o ba tinan rua, nia knaar prinsipal maka tolu ne’e:  

·        Ida, sei buka lia los kona ba violasaun direitus humanus iha Timor Leste iha funu politiku nia laran hahu iha loron 25 fulan Abril tinan 1974 no loron 25 fulan Outubru tinan 1999.Komisaun sei harii mekanismu ba vitima sira atu hatete lia los, no sala nain sira atu fo sai, rona istoria kona ba abusu diritus humanus ne’ebe akontese uluk.

·        Rua, sei tulun dame iha komunidade kona ba kasu ki’ik hanesan, na’uk,sunu tuku malu.Sei halo parte Painel, Komisáriu Rejional nian, komunidade nia ulun sira atu lao ba vitima no sala nain sira nia klaran atu bele tuir dame ida ne’ebe sala nain sei hala’o.

·        Tolu,sei halo relatóriu hodi hatete ba governu saida maka atu halo ba prosesu dame ne’e, atu bele diak liu tan, no mos haburas direitus humanus.

·        Komisaun ida ne’e la iha kbit atu fo amnestia ba sala nain sira ne’ebe viola direitus humanus. Maibe, sira ne’ebe halo tuir komunidade nia hakarak iha rekonsiliasaun, sira sei simu imunidade ba buat ne’ebe sira halo.

·        Komisaun ne’e sei kompleta prosesu judisial. Se iha karik provas krimi seriu hanesan oho ema, viola ka grupu ruma maka hala’o bebeik violensia, tenki fo sai ba Sekretaria Promotor Jeral nian. Painel Espesial ne’ebe Regulamentu 2000/15 harii, maka sei hala’o kasu kona Krimi Seriu nian.

 

Timor nia ulun sira mos fo apoiu ba Komisaun ida ne’e. Foin lalais ne’e, Ministru Xefe Mari Alkatiri hakerek surat ida ba komunidade doador sira, hodi fo nafatin ba komisaun ida ne’e nia prioridade nasional.  ha’u halo esforsu boot hodi fo garantia katak Komisaun ida ne’e sei iha apoiu hotu politiku no instituisional Ida ne’e maka Ministru Xefe nia lia fuan.  

Text Box: NASOENS UNIDAS ADMINISTRASAUN TRANZITIONAL IHA TIMOR LESTE (UNTAET)
GABINETI KUMONIKASAIN HO INFORMASAUN PUBLIKA (OCPI)
Neé la os surat ofisial ida. Neé ba informasaun deit
 

  

Home Background Mandate News Documents Funding Commissioners Glossary Search